Bởi Makko Musagara

Bạn đọc thân mến, bạn có thể không tin điều này nhưng đó là sự thật; và nó
được hỗ trợ bởi Lời Chúa bằng văn bản. Satan liên tục đi trước Chúa trên Thiên
đàng. Bài đăng này cho bạn thấy tại sao ngày và đêm Satan đến với Chúa.

Ba câu Kinh Thánh chứng minh rằng Satan đi trước Thiên Chúa .

Lu-ca 22: 31-32

Lu-ca 22:31-32 New Vietnamese Bible (NVB)

31 Si-môn, Si-môn, này Sa-tan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì,
32 nhưng chính Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc;
khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh.”

Trong Kinh thánh trên, Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ của mình rằng ông
đã nhìn thấy Satan trước khi Thiên Chúa trên trời xin phép đến trên trái đất và
cám dỗ họ nghiêm khắc.

Gióp 1: 6

Gióp 1:6 New Vietnamese Bible (NVB)

Sa-tan Thách Đức Chúa Trời Thử Lòng Gióp
6 Một ngày kia, các thiên thần[a] đến chầu CHÚA. Sa-tan[b]
cùng đến với
chúng.

Footnotes:
1. 1:6 Nt: các con trai Đức Chúa Trời
2. 1:6 Nt: “Sa-tan” có nghĩa là “kẻ chống đối, buộc tội”

Trong câu Kinh thánh này, Sa-tan đã đi thẳng đến Thiên Chúa trên trời!

Gióp 2:1

Gióp 2:1 New Vietnamese Bible (NVB)

Sa-tan Thách Đức Chúa Trời Thử Gióp Lần Thứ Hai

2 Một ngày kia, các thiên thần đến chầu CHÚA. Sa-tan cùng đến với chúng
chầu CHÚA.

Trong câu này một lần nữa chúng ta thấy Sa-tan sẽ đi thẳng đến Thiên Chúa
trên trời! Bạn đọc thân mến, Satan có khả năng đi trước Chúa trên Thiên đàng.
Anh ta làm ngày và đêm như được chỉ ra trong Khải huyền 12:10 .

Làm thế nào Satan đi trước Thiên Chúa trên trời .

Thiên Chúa liên tục giao các thiên thần thánh trong các nhiệm vụ Thiên đàng
trên Trái đất. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ này, các thiên thần thánh trở về
Thiên Chúa để thờ phượng và nói với Ngài công việc đã hoàn thành. Satan sử
dụng cơ hội khi các thiên thần của Thiên Chúa đang báo cáo lại Thiên đàng để
tham gia cùng họ và trình diện trước mặt Thiên Chúa.

Tại sao Satan đi trước Chúa .

Satan không thể cám dỗ hoặc đưa ra xét xử một đứa con của Chúa mà không có
sự cho phép của God. Điều này được chỉ định rõ ràng trong Chương một và hai
của Sách Công việc. Mỗi lần Satan muốn đưa Gióp vào thử thách, Satan phải
xin phép God. Thực hành Satan tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Đây là lý do tại
sao Satan hàng ngày đến với Thiên Chúa

Làm thế nào Satan bảo vệ sự cho phép của Chúa để cám dỗ bạn .

Chiến lược Satan sườn là sử dụng những lời buộc tội chống lại bạn. Một số lời
buộc tội này có thể thực sự đúng. Trong trường hợp của Gióp, Sa-tan đã buộc
tội Gióp không yêu Chúa từ tận đáy lòng (Gióp) như hình dưới đây:

Gióp 1:9-10 New Vietnamese Bible (NVB)
9 Sa-tan đáp lời Chúa: “Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao?
10 Có phải Chúa đã dựng hàng rào bảo vệ chung quanh ông, gia đình ông,
và mọi sự thuộc về ông không? Chúa chúc phước cho mọi việc ông làm, và
tài sản ông lan tràn khắp đất.

Sa-tan đưa ra những lời buộc tội chống lại Cơ đốc nhân ngày đêm trước
Chúa .

Vì Satan không muốn bất kỳ Cơ đốc nhân nào lên thiên đàng, nên anh ta buộc
tội họ ngày đêm trước Chúa. Sa-tan sẽ tiếp tục đưa ra những lời buộc tội này
cho đến lời tiên tri cuối thời gian trong Khải huyền 12:10:

Khải Huyền 12:10 New Vietnamese Bible (NVB)

10Tôi nghe một tiếng lớn trên trời tuyên bố:
“Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và vương quốc của Đức Chúa Trời chúng
ta
Và thẩm quyền của Chúa Cứu Thế của Ngài đã đến,
Vì kẻ tố cáo anh chị em của chúng ta,
Ngày đêm buộc tội họ trước mặt Đức Chúa Trời
Đã bị quăng xuống rồi.

Khi lời tiên tri đó được thực hiện trong Thời gian kết thúc, Satan sẽ không còn
đưa ra bất kỳ lời buộc tội nào đối với các Kitô hữu.

Chúa có thể cho phép Satan cám dỗ bạn .

Khi Satan buộc tội bạn trước Chúa, Cha Thiên Thượng của chúng ta thực sự có
thể cho phép Satan đi trước và cám dỗ hoặc đưa bạn vào thử thách. Đây chính
xác là những gì Chúa đã làm trong trường hợp của Gióp. Hãy lắng nghe những
gì Chúa nói:

Gióp 1:12 New Vietnamese Bible (NVB)

12 CHÚA phán bảo Sa-tan: “Này, Ta giao cho ngươi mọi sự thuộc về Gióp,
nhưng chính mình Gióp, ngươi đừng động đến.” Vậy, Sa-tan lui ra khỏi sự
hiện diện của CHÚA.

Thiên Chúa cho phép Satan cám dỗ bạn vì Cha Thiên Thượng của chúng ta có
rất nhiều niềm tin vào bạn. Chúa biết rằng bạn không thể để Ngài thất vọng.
Rằng bạn sợ Chúa và bạn sẽ không nhượng bộ trước những cám dỗ của Satan.

Chúa có thể dẫn bạn đến Quỷ dữ để bị cám dỗ (Ngài có thể dẫn bạn vào cám
dỗ) .
Bạn đọc thân mến, sau khi Chúa cho phép Satan cám dỗ bạn, Ngài (Chúa) thực
sự có thể dẫn bạn đến Quỷ dữ để bị cám dỗ. Ông đã làm điều này với Chúa
Giêsu Kitô của chúng tôi!

Chúa đã dẫn dắt Chúa Giêsu Kitô vào cám dỗ! .
Sau khi Sa-tan đưa ra lời buộc tội chống lại Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã dẫn
Chúa Giê-xu đến Quỷ dữ để bị cám dỗ! Đọc dưới đây:

Ma-thi-ơ 4:1 New Vietnamese Bible (NVB)
Đức Giê-su Chịu Cám Dỗ

4 Sau đó, Đức Thánh Linh đưa Đức Giê-su vào trong đồng hoang để chịu
quỷ vương cám dỗ.

Chúa Giêsu đã cho chúng ta một vũ khí mạnh mẽ chống lại Satan ..
Bạn đọc thân mến, Chúa Jesus Christ đã ban cho chúng ta một vũ khí rất mạnh
để chống lại Satan. Ngài chỉ dẫn chúng ta luôn luôn cầu xin Chúa rằng Ngài
không khiến chúng ta bị cám dỗ:

Lu-ca 11:4 New Vietnamese Bible (NVB)
4 Xin tha tội[a] chúng con,
Vì chúng con cũng tha mọi người mắc nợ[b]
chúng con!
Và xin chớ đem chúng con vào sự cám dỗ.”

Footnotes:
1. 11:4 Nt: tha cho chúng con
2. 11:4 Chỉ về tội lỗi

Chúa nói với tôi trong một khải tượng rằng nếu bất kỳ Cơ đốc nhân nào cầu
nguyện như Chúa Giêsu hướng dẫn trong Lu-ca 11: 4, thì Ngài (Thiên Chúa) sẽ
không cho phép Sa-tan cho phép cám dỗ Cơ đốc nhân đó.

Chúa Giêsu chỉ bị cám dỗ một lần .

Kitô hữu thân mến, Chúa Giêsu của chúng ta đã được Chúa dẫn dắt vào cám dỗ
chỉ một lần – tại sao? Bởi vì Người luôn luôn, mỗi ngày, cầu nguyện với Cha
Thiên Thượng của chúng ta rằng Ngài không dẫn dắt Ngài (Chúa Giêsu) vào
cám dỗ một lần nữa. Cha chúng ta luôn nghe lời cầu nguyện của Ngài và Ngài
không dẫn dắt Chúa Giêsu vào cám dỗ một lần nữa.

Chúng ta hãy luôn cầu nguyện với Chúa rằng Ngài tha thứ cho tội lỗi của chúng
ta và rằng Ngài không dẫn chúng ta vào cám dỗ. Khi chúng ta làm như vậy,
chúng ta sẽ vượt qua nhiều cạm bẫy mà Quỷ dữ đã đặt ra cho chúng ta.